ผู้บริหารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้อำนวยการ
สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
E-mail : ifrpms@ku.ac.th

รองผู้อำนวยการ

ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร/รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ดร.ประมวล ทรายทอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

นางวนิดา เทวรุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร

หัวหน้าฝ่าย

น.ส.เตือนใจ ส่งสุข

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ/รักษาการหัวหน้าฝ่ายการตลาด

ดร. อรวรรณ ละอองคำ

หัวหน้าฝ่ายจุลชีวิวทยาประยุกต์

น.ส.ประจงเวท สาตมาลี

หน้าหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

ดร. หทัยชนก กันตรง

หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

ดร. วราภรณ์ ประเสริฐ

หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

นางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

หัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

นายวรพล เพ็งพินิจ

หัวหน้าฝ่ายโรงงาน

น.ส.ภครมล ยิ้มแย้ม

หัวหน้าฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง